NorEnviro senter

Om forskningsinfrastrukturen

Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata.

Nasjonalt senter

for miljø- og ressursdata.

Senter

Infrastruktur

Senter for miljødokumentasjon

NorEnviro er et nasjonalt senter (nasjonalbibliotek) for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallsystemer (såkalte livsløpsdata) for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi.

NorEnviro skal sikre at datagrunnlaget som finnes tilgjengelig fra prosjekter som er gjennomført i regi av Østfoldforskning, NMBU og andre  fagmiljøer gjennom mer enn 20 år, skal bli bedre tilgjengelig som forskningsinfrastruktur for norske brukere. Dette gjelder data om alle typer utslipp til luft, vann og jord gjennom hele livsløpet til produkter, materialer og prosesser.

NorEnviro er etablert som et senter i regi av Østfoldforskning, og i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

NorEnviro senter har tatt initiativ til etablering av en nasjonal infrastruktur for forvaltning og deling av miljø- og ressursdata for norske forhold (NorEnviro forskningsinfrastruktur).
NorEnviro senter vil bidra til utvikling av undervisningsvirksomheten knyttet til livsløpsanalyse (LCA) ved NMBU, og teste ut en beta-versjon av dataplattformen. Hjemmesiden vil utvikles parallelt med erfaringene fra pilotfasen.

Nyheter