NorEnviro senter

NorEnviro infrastrukturprosjekt

Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata.

Nasjonalt senter

for miljø- og ressursdata.

Senter

Infrastruktur

Senter for miljødokumentasjon og infrastrukturprosjekt

NorEnviro er et nasjonalt senter (nasjonalbibliotek) for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallsystemer (såkalte livsløpsdata) for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi.

NorEnviro skal sikre at datagrunnlaget som finnes tilgjengelig fra prosjekter som er gjennomført i regi av Østfoldforskning, NMBU og andre  fagmiljøer gjennom mer enn 20 år, skal bli bedre tilgjengelig som forskningsinfrastruktur for norske brukere. Dette gjelder data om alle typer utslipp til luft, vann og jord gjennom hele livsløpet til produkter, materialer og prosesser.

NorEnviro er etablert som et senter i regi av Østfoldforskning, og i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

Senter for miljødokumentasjon

NorEnviro senter har tatt initiativ til etablering av en nasjonal infrastruktur for forvaltning og deling av miljø- og ressursdata for norske forhold (NorEnviro infrastrukturprojekt).
NorEnviro senter vil bidra til utvikling av undervisningsvirksomheten knyttet til livsløpsanalyse (LCA) ved NMBU, og teste ut en beta-versjon av dataplattformen. Hjemmesiden vil utvikles parallelt med erfaringene fra pilotfasen.

Infrastrukturprosjekt

Østfoldforskning har gått sammen med 8 andre forskningsmiljøer i Norge som alle driver forskning knyttet til livsløpsanalyse (LCA) om å søke midler fra Norges forskningsråd til etablering av en nasjonal forskningsinfrastruktur for miljø- og ressursdata (NorEnviro infrastrukturprosjekt).

Nyheter