NorEnviro - Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata

Senter for miljødokumentasjon

NorEnviro er et nasjonalt senter for forvaltning og formidling av miljø- og ressursdata for produkter, materialer, prosesser, energi- og avfallssystemer i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi. NorEnviro er etablert som et senter i regi av Østfoldforskning, og i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

Senteret ble vedtatt etablert 1.8 2017 med finansiering fra sentrale eiere i Østfoldforskning; Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

NorEnviro senter har tatt initiativ til etablering av en nasjonal infrastruktur for forvaltning og deling av miljø- og ressursdata for norske forhold (NorEnviro infrastruktur) og har søkt om infrastrukturmidler fra Forskningsrådet til et prosjekt for å utvikle et slikt system. Dette prosjektet er nærmere presentert under NorEnviro infrastruktur og er et eget selvstendig prosjekt med et stort antall norske forskningsmiljøer som partnere og Østfoldforskning som hovedpartner.

I perioden frem til søknaden om infrastrukturmidler blir avgjort, vil NorEnviro senter bidra til utvikling av undervisningsvirksomheten knyttet til LCA ved NMBU, teste ut en en versjon av dataplattformen som er utviklet av PRé, sammen med partnerne i infrastrukturprosjektet.

Østfold forskning
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Østfold fylkeskommune
Fredrikstad kommune

Oppgaver i regi av NorEnviro senter

I perioden frem til Infrastruktursøknaden blir avgjort og det evt bevilges midler til å iverksette en nasjonal infrastruktur, vil Østfoldforskning i samarbeid med NMBU gjennomføre forberedende aktivitet i regi av NorEnviro senter. Dette inkluderer pretesting av dataplattformløsningen fra PRé med datagrunnlag fra Østfoldforskning innenfor et lite utvalg varegrupper/prosesser, for å få erfaring med løsningen og komme raskt i gang med infrastrukturprosjektet dersom dette blir innvilget.

Økonomi og finansiering

NorEnviro ble vedtatt etablert i august 2017 og har en basisbevilgning for 5 år fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune på til sammen 7,2 mill NOK. I tillegg blir det i alle søknader til Forskningsrådet og andre organer hvor det blir generert eller oppdatert miljø- og ressursdata, lagt inn aktivitet og leveranser for å utvikle NorEnviro-databasene med nye miljø- og ressursdata. Østfoldforskning bruker også midler fra basisbevilgningen for å styrke infrastrukturen rundt LCA-data.

Datagrunnlag fra pilotprosjekt

Av varegrupper som blir testet ut i pilotfasen i regi av senteret er:

  • Matprodukter fra norsk landbruksproduksjon
  • Treprodukter og råvarer fra norsk skogbruk
  • Transport av varer og personer.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Østfoldforskning, Stadion 4, 1671 Kråkerøy

Senterleder: Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU MINA
Mobil: +47 90727977
E-post: ojh@ostfoldforskning.no

NorEnviro styringsgruppe:

Forskningsleder Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning (leder)

Dekan Sjur Baardsen, NMBU MINA

Fredrikstad kommune: Siri Martinsen (medlem i formannskapet i Fredrikstad kommune og leder i styret for Borg Havn)

Østfold Fylkeskommune: Andreas Lervik, Leder i Næringskomiteen i Østfold.

Prosjekter

Nyheter