NorEnviro - Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata

Teknisk løsning i samarbeid med PRé

NorEnviro har inngått et nært samarbeid med PRé consultants i Nederland, som er en av verdens ledende leverandører av modell- og analyseverktøy for livsløpsanalyser (SimaPro). PRé har utviklet en løsning for forvaltning og deling for LCA-data som vil bli stilt til disposisjon for NorEnviro som grunnlag for videreutvikling og tilpasning til NorEnviros brukerkrav og krav til funksjonalitet.

Pré
Simapro

Samarbeidspartnere i infrastrukturprosjektet

14 bransjeforeninger, 5 myndighetsorganisasjoner, 8 forsknings- og kompetansemiljøer og 4 internasjonale forskningsmiljøer er med som brukerorganisasjoner for NorEnviro. Det betyr at store industrisektorer som byggenæringen, byggevareindustrien, energibransjen, avfallsbransjen, emballasjebransjen, kommunale virksomheter, skogeierforeninger og landbrukets organisasjoner støtter opp under prosjektet. I tillegg er Tekna, Grønt Punkt Norge og EPD Norge med som brukerpartnere, sammen med Innovasjon Norge, DIFI, Enova, Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen med fra offentlige myndigheter.

Bransjeforeninger

 • Byggevareindustrien
 • Byggenæringens Landsforening
 • Norsk Industri
 • Energi Norge
 • Avfall Norge
 • Emballasjeforeningen
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bioenergiforening
 • Grønt Punkt Norge
 • KS Bedrift
 • Tekna
 • EPD Norge
 • GCE NODE (oljeindustrien)

Myndighetsorganisasjoner

 • Innovasjon Norge
 • Enova
 • DIFI
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Statens vegvesen

Kompetansemiljøer

 • Nofima
 • CICERO
 • NTNU Miljøpsykologi
 • RISE PFI
 • Høgskolen i Østfold
 • COWI
 • Rambøll
 • LCA.no AS

Internasjonale forskningsmiljøer

 • RISE og IVL fra Sverige
 • LUKE fra Finland
 • DTU Management Engineering Danmark

FoU-brukere:

NorEnviro er primært en forskningsinfrastruktur, som skal levere data og resultater til bruk i forskning og utvikling/innovasjon. FoU-miljøer som ikke selv gjennomfører LCA-analyser, men som samarbeider med andre FoU-miljøer om bruk av slike analyser i prosjekter, er en viktig brukergruppe for Infrastrukturen. Forsknings- og kompetansemiljøer som er med som samarbeidspartnere er bla Nofima, CICERO, RISE PFI, NTNU Miljøpsykologi, Høgskolen i Østfold, COWI, Rambøll og LCA.no AS.

Nofima
Cicero
NTNU Miljøpsykologi
Høgskolen i Østfold
COWI
Rambøll
rise-pfi
LCA.no AS

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Østfoldforskning, Stadion 4, 1671 Kråkerøy

Senterleder: Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU MINA
Mobil: +47 90727977
E-post: ojh@ostfoldforskning.no

NorEnviro styringsgruppe:

Forskningsleder Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning (leder)

Dekan Sjur Baardsen, NMBU MINA

Fredrikstad kommune: Siri Martinsen (medlem i formannskapet i Fredrikstad kommune og leder i styret for Borg Havn)

Østfold Fylkeskommune: Andreas Lervik, Leder i Næringskomiteen i Østfold.