Østfoldforskning lanserer planer for senter for miljødokumentasjon (norenviro)

Østfoldforskning lanserer planer for senter for miljødokumentasjon (norenviro)

https://www.ostfoldforskning.no/no/aktuelt/østfoldforskning-lanserer-planer-for-senter-for-miljoedokumentasjon-norenviro/

På en pressekonferanse 31.5 ble planene for et Senter for Miljødokumentasjon (NorEnviro) lansert av professor Ole Jørgen Hanssen og forskningsleder Hanne Lerche Raadal i Østfoldforskning. NorEnviro skal etableres i nært samarbeid med NMBU MINA, og med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer, bransjeorganisasjoner og myndigheter. Østfoldforskning skal være vertsinstitusjon for senteret med sterke samarbeidsrelasjoner til NMBU knyttet til både forskning og undervisning.

Østfoldforskning har gjennom mer enn 20 år arbeidet med livsløpsvurderinger som metodisk grunnlag for miljødokumentasjon av produkter, materialer og prosesser for industribedrifter og offentlige virksomheter. Dette inkluderer energibærere som drivstoff til kjøretøy, elektrisitet fra ulike energikilder, byggematerialer og ulike behandlingsformer for avfall. Gjennom dette arbeidet har Østfoldforskning bygget opp kompetanse på internasjonalt nivå, i tillegg til å sikre tilgang til store datamengder om miljøegenskaper for produkter og prosesser. Denne kompetansen og datagrunnlaget blir i stadig økende grad etterspurt inn i norske og internasjonale forskningsprosjekter. Mange bedrifter etterspør tjenester knyttet til å miljødeklarere sine produkter og tjenester til både anbudsprosesser og som grunnlag og til arbeidet med å gjøre produktene mer bærekraftige. Etablering av et senter for miljødokumentasjon er unikt i norsk sammenheng, og har også vakt internasjonal interesse. PRè i Nederland er verdens ledende leverandør av programvare til livsløpsvurderinger og EcoInvent, den ledende organisasjonen for miljødata i Europa, er ønsker begge å gå inn som partner i senteret.

En rask fremdrift i etablering av NorEnviro krever økt tilførsel av kapital. Det er derfor søkt i underkant av 30 mill NOK i støtte til etablering av forskningsinfrastruktur fra Forskningsrådet, og i tillegg er hovedeier (Østfold Fylkeskommune) og vertskommune (Fredrikstad kommune) søkt om støtte på totalt 7,2 mill NOK over 5 år. Etter 2021 skal senteret være selvfinansiert gjennom bidrag fra forskningsprosjekter og tjenester knyttet til forvaltning og deling av data.

Saken ligger til behandling hos Fylkeskommunen og i Fredrikstad kommune, og søknaden til Forskningsrådet forventes avgjort før sommeren. På pressekonferansen i går ble det gitt sterk støtte til etablering av NorEnviro både fra fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygaard. Ingen av dem kunne selvfølgelig forskuttere en økonomisk støtte til senteret før behandling i politiske organer, men det er gitt positiv innstilling til de respektive søknadene i begge instanser.