NorEnviro - Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata

NorEnviro infrastrukturprosjekt

NorEnviro infrastrukturprosjekt er et prosjekt der Østfoldforskning sammen med 8 andre forskningsmiljøer som alle driver forskning knyttet til livsløpsanalyser (LCA) har søkt om støtte fra Norges forskningsråd til etablering av nasjonal forskningsinfrastruktur for miljø- og ressursdata. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi. Søknaden ble sendt inn 10.10 2018 og forventes avgjort rett før/etter sommeren 2019.

Hovedpartnerne i prosjektet er i tillegg til Østfoldforskning:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med tre fakulteter (MINA, BIOVIT og REALTEK)
 • SINTEF
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
 • NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
 • Norsk treteknisk institutt
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • Asplan Viak.
Østfold forskning
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

MINA, BIOVIT og REALTEK

Sintef
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
NIBIO
Treteknisk Institutt
Nordisk Institutt for Forskning om Høyere Utdanning og Innovasjon (NIFU)
aplan viak
Institutt for Energiteknikk (IFE)

Idègrunnlaget for datainfrastrukturen

Ideen bak NorEnviro infrastruktursøknad er å utvikle en struktur som skal fungere som et nasjonalbibliotek for miljø- og ressursdata. Gjennom en felles dataplattform skal forskningsmiljøer som gjennomfører livsløpsanalyse som del av sin forskning og «produserer» miljø- og ressursdata, kunne systematisere og tilgjengeliggjøre denne i en felles dataplattform. Hvert datasett skal beskrives med hva det inneholder av data, hvem det er utviklet for, hva slags formål det var for analysene, metodevalg som er gjort i prosjektet, når dataene stammer fra, hvem som har rettighet til dataene og om de er åpent tilgjengelige eller ikke. NorEnviro vil fungere på sammemåte som BIBSYS-systemet som forteller brukerne hvor ulike bøker finnes tilgjengelig i Norge, hva slags utgaver, om de er utlånt eller ikke og med et system for bestilling av tilgang på datasett.

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata som finnes nasjonalt og internasjonalt. Det er det enkelte  forskningsmiljø sitt ansvar å ivareta kvalitet på datene som legges ut innenfor strukturen. NorEnviro vil imidlertid legge til rette for mest mulig standardisert kvalitet på det som finnes av data i strukturen, gjennom å tilby systemer for kvalitetssikring, systemer for å beskrive metadata (data om data), gode arbeidsprosesser for å frembringe datasett av høy kvalitet, felles metodegrunnlag og kompetanse i forvaltning av forskningsdata på området.

strukturen for dataforvaltning og datadeling i NorEnviro

Figuren over viser den planlagte strukturen for dataforvaltning og datadeling i NorEnviro, der data forvaltes av det enkelte fagmiljø, genereres gjennom forskningsprosjekter og deles med eksterne brukere nasjonalt og globalt.

Arbeidspakkestruktur og organisering av ansvar for aktiviteter

ArbeidspakkeHovedansvarligDeltagere
I. Utvikle datateknisk løsning for lagring og deling av LCA- og LCIA-dataEvert Bouman, NILUIFE, Østfoldforskning, SINTEF, NIFU, NMBU, NIBIO, PRé, ecoinvent
II. Utvikle arbeidsproseser, kvalitets-system, metadatasystem, beskrive modeller og metodegrunnlagSelamawit Mamo Fufa, SINTEFSINTEF, Østfoldforskning, Treteknisk, NIBIO, NMBU, NIFU, IFE, PRé, ecoinvent
III. Datautvinning – gjøre eksisterende LCA- og LCIA-data tilgjengelig gjennom NorEnviroHanne Lerche Raadal, ØstfoldforskningØstfoldforskning, SINTEF, NIBIO, Treteknisk, NILU and Asplan Viak
IV. Tilgjengeliggjøre rådata og statistikk i LCA- og LCIA-format, og utvikle nasjonale gjennomsnittsdataAnders Qvale Nyrud, NMBU MINAØstfoldforskning, NILU, NIBIO, NIVA, NIFU,
V. Prosjektledelse, formidling og internasjonal koordineringOle Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU MINAAll main partners

Krav om dataforvaltningsplaner

Både Forskningsrådet og EU setter nå krav til at det skal finnes planer for hvordan forskningsdata som genereres i prosjekter som finansieres av Forskningsrådet og Horizon 2020 skal forvaltes både under og etter at prosjektet er gjennomført. NorEnviro infrastrukturen vil kunne ivareta disse kravene gjennom de systemene som skal utvikles og etableres. EU har utviklet et eget format for metadata som skal følge datasettene som genereres, og som vil være grunnlag også for NorEnviro infrastruktur.

Internasjonale nettverk

NorEnviro Infrastruktur har kobling mot både nordiske, europeiske og globale nettverk for forvaltning og spredning av miljø- og ressursdata. Gjennom samarbeid med ledende svenske, danske og finske forskningsmiljøer på området, har vi tett forankring mot alt som skjer i Norden på området. I EU er det etablert et nettverk knyttet til Joint Research Center i Milano som er ansvarlig for dataforvaltning av denne type data i EUs forskningsprosjekter (The Life Cycle Data Network – LCDN). NorEnviro har også fått plass i det globale nettverket for spredning av LCA-data som er etablert av UNEP (The Global LCA Data Access network – GLAD). Gjennom dette arbeider flere land med å etablere egne nasjonale datastrukturer for deling av LCA data, bla i Brasil, Frankrike, Italia og Australia, etter samme modeller som for NorEnviro.

Teknisk løsning i samarbeid med PRé

Infrastrukturprosjektet har innledet et nært samarbeid med PRé consultants i Nederland, som er en av verdens ledende leverandører av modell- og analyseverktøy for livsløpsanalyser (SimaPro). PRé har utviklet en løsning for forvaltning og deling for LCA-data som vil bli stilt til disposisjon for NorEnviro som grunnlag for videreutvikling og tilpasning til NorEnviros brukerkrav og krav til funksjonalitet.

Pré
Simapro

Samarbeidspartnere i infrastrukturprosjektet

14 bransjeforeninger, 5 myndighetsorganisasjoner, 8 forsknings- og kompetansemiljøer og 4 internasjonale forskningsmiljøer er med som brukerorganisasjoner for NorEnviro. Det betyr at store industrisektorer som byggenæringen, byggevareindustrien, energibransjen, avfallsbransjen, emballasjebransjen, kommunale virksomheter, skogeierforeninger og landbrukets organisasjoner støtter opp under prosjektet. I tillegg er Tekna, Grønt Punkt Norge og EPD Norge med som brukerpartnere, sammen med Innovasjon Norge, DIFI, Enova, Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen med fra offentlige myndigheter.

Bransjeforeninger

 • Byggevareindustrien
 • Byggenæringens Landsforening
 • Norsk Industri
 • Energi Norge
 • Avfall Norge
 • Emballasjeforeningen
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bioenergiforening
 • Grønt Punkt Norge
 • KS Bedrift
 • Tekna
 • EPD Norge
 • GCE NODE (oljeindustrien)

Myndighetsorganisasjoner

 • Innovasjon Norge
 • Enova
 • DIFI
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Statens vegvesen

Kompetansemiljøer

 • Nofima
 • CICERO
 • NTNU Miljøpsykologi
 • RISE PFI
 • Høgskolen i Østfold
 • COWI
 • Rambøll
 • LCA.no AS

Internasjonale forskningsmiljøer

 • RISE og IVL fra Sverige
 • LUKE fra Finland
 • DTU Management Engineering Danmark

FoU-brukere:

NorEnviro er primært en forskningsinfrastruktur, som skal levere data og resultater til bruk i forskning og utvikling/innovasjon. FoU-miljøer som ikke selv gjennomfører LCA-analyser, men som samarbeider med andre FoU-miljøer om bruk av slike analyser i prosjekter, er en viktig brukergruppe for Infrastrukturen. Forsknings- og kompetansemiljøer som er med som samarbeidspartnere er bla Nofima, CICERO, RISE PFI, NTNU Miljøpsykologi, Høgskolen i Østfold, COWI, Rambøll og LCA.no AS.

Nofima
Cicero
NTNU Miljøpsykologi
Høgskolen i Østfold
COWI
Rambøll
rise-pfi
LCA.no AS

Hva skal prosjektet levere?

Infrastrukturprosjektet har tre hovedleveranser:

 1. Utvikle dataløsninger for å forvalte og dele LCA-data fra norske forskningsmiljøer, og som skal gjøres tilgjengelig for norske og utenlandske brukere gjennom gode søkesystemer.
 2. Systematisere og tilrettelegge eksisterende LCA-data fra prosjekter som er gjennomført i første omgang etter 2010, for tilgjengeliggjøring via NorEnviro infrastruktur. Data kan være åpent tilgjengelig, tilgjengelige via prosjektsamarbeid i forskningsprosjekter og evt gjennom å kjøpe tilgang til dataene.
 3. Tilgjengeliggjøre statstikk og data som per i dag ikke foreligger i et LCA-format, men som kan overføres til NorEnviro i et format  til bruk i LCA-studier. Det skal utvikles nasjonale databaser over typisk norsk produksjon på en del utvalgte områder (transport, bygg- og anlegg, energi, avfallshåndtering, skogbruk, landbruks- og matproduksjon).

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Østfoldforskning, Stadion 4, 1671 Kråkerøy

Senterleder: Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU MINA
Mobil: +47 90727977
E-post: ojh@ostfoldforskning.no

NorEnviro styringsgruppe:

Forskningsleder Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning (leder)

Dekan Sjur Baardsen, NMBU MINA

Fredrikstad kommune: Siri Martinsen (medlem i formannskapet i Fredrikstad kommune og leder i styret for Borg Havn)

Østfold Fylkeskommune: Andreas Lervik, Leder i Næringskomiteen i Østfold.