NorEnviro lanserer database over norske FoU-prosjekter med livsløpsanalyser

NorEnviro lanserer database over norske FoU-prosjekter med livsløpsanalyser

Gjennom NorEnviro har Østfoldforskning startet arbeidet med å systematisere alle våre FoU-prosjekter som bidrar med datagrunnlag og metodeforståelse knyttet til miljø- og ressursdata for produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallssystemer (livsløpsdata eller LCA-data). Arbeidet vil gjennomføres for alle pågående og nylig avsluttede prosjekter, og i tillegg alle nye prosjekter etter hvert som de starter opp.

Prosjektdatabasen forsøkes koblet direkte mot Cristin og databasen med data om forskningsprosjekter og tilgjengelighet av publikasjoner som ligger der, for å unngå dobbeltregistrering. I tillegg vil det ligge data om hva slags type LCA-data som vil være tilgjengelig, hvilke bransjer som er involvert i prosjektet, og hva slags produkter det vil finnes data om. Dette vil være en nyttig supplement til dataregistrene som planlegges bygget opp som skal vise tilgjengelighet, kvalitet og tilgang på spesifikke datasett som kan brukes inn i livsløpsanalyser.

Alle partnerne bak infrastruktursøknaden til Forskningsrådet vil få tilbud om tilsvarende publisering om egne prosjekter fremover, til noe som kan bli den første nasjonale oversikten over LCA-prosjekter i Norge.