NorEnviro - Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata

NorEnviro

Idègrunnlaget for datainfrastrukturen

Ideen bak NorEnviro infrastruktursøknad er å utvikle en struktur som skal fungere som et nasjonalbibliotek for miljø- og ressursdata. Gjennom en felles dataplattform skal forskningsmiljøer som gjennomfører livsløpsanalyse som del av sin forskning og «produserer» miljø- og ressursdata, kunne systematisere og tilgjengeliggjøre denne i en felles dataplattform. Hvert datasett skal beskrives med hva det inneholder av data, hvem det er utviklet for, hva slags formål det var for analysene, metodevalg som er gjort i prosjektet, når dataene stammer fra, hvem som har rettighet til dataene og om de er åpent tilgjengelige eller ikke. NorEnviro vil fungere på sammemåte som BIBSYS-systemet som forteller brukerne hvor ulike bøker finnes tilgjengelig i Norge, hva slags utgaver, om de er utlånt eller ikke og med et system for bestilling av tilgang på datasett.

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata som finnes nasjonalt og internasjonalt. Det er det enkelte  forskningsmiljø sitt ansvar å ivareta kvalitet på datene som legges ut innenfor strukturen. NorEnviro vil imidlertid legge til rette for mest mulig standardisert kvalitet på det som finnes av data i strukturen, gjennom å tilby systemer for kvalitetssikring, systemer for å beskrive metadata (data om data), gode arbeidsprosesser for å frembringe datasett av høy kvalitet, felles metodegrunnlag og kompetanse i forvaltning av forskningsdata på området.

Østfold forskning
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

MINA, BIOVIT og REALTEK

Figuren over viser strukturen for dataforvaltning og datadeling i NorEnviro, der data forvaltes av det enkelte fagmiljø, genereres gjennom forskningsprosjekter og deles med eksterne brukere nasjonalt og globalt.

Krav om dataforvaltningsplaner

Både Forskningsrådet og EU setter nå krav til at det skal finnes planer for hvordan forskningsdata som genereres i prosjekter som finansieres av Forskningsrådet og Horizon 2020 skal forvaltes både under og etter at prosjektet er gjennomført. NorEnviro infrastrukturen vil kunne ivareta disse kravene gjennom de systemene som skal utvikles og etableres. EU har utviklet et eget format for metadata som skal følge datasettene som genereres, og som vil være grunnlag også for NorEnviro infrastruktur.

Internasjonale nettverk

NorEnviro Infrastruktur har kobling mot både nordiske, europeiske og globale nettverk for forvaltning og spredning av miljø- og ressursdata. Gjennom samarbeid med ledende svenske, danske og finske forskningsmiljøer på området, har vi tett forankring mot alt som skjer i Norden på området. I EU er det etablert et nettverk knyttet til Joint Research Center i Milano som er ansvarlig for dataforvaltning av denne type data i EUs forskningsprosjekter (The Life Cycle Data Network – LCDN). NorEnviro har også fått plass i det globale nettverket for spredning av LCA-data som er etablert av UNEP (The Global LCA Data Access network – GLAD). Gjennom dette arbeider flere land med å etablere egne nasjonale datastrukturer for deling av LCA data, bla i Brasil, Frankrike, Italia og Australia, etter samme modeller som for NorEnviro.

Hva skal prosjektet levere?

NorEnviro har tre hovedleveranser:

  1. Utvikle dataløsninger for å forvalte og dele LCA-data fra norske forskningsmiljøer, og som skal gjøres tilgjengelig for norske og utenlandske brukere gjennom gode søkesystemer.
  2. Systematisere og tilrettelegge eksisterende LCA-data fra prosjekter som er gjennomført i første omgang etter 2010, for tilgjengeliggjøring via NorEnviro infrastruktur. Data kan være åpent tilgjengelig, tilgjengelige via prosjektsamarbeid i forskningsprosjekter og evt gjennom å kjøpe tilgang til dataene.
  3. Tilgjengeliggjøre statstikk og data som per i dag ikke foreligger i et LCA-format, men som kan overføres til NorEnviro i et format  til bruk i LCA-studier. Det skal utvikles nasjonale databaser over typisk norsk produksjon på en del utvalgte områder (transport, bygg- og anlegg, energi, avfallshåndtering, skogbruk, landbruks- og matproduksjon).

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Østfoldforskning, Stadion 4, 1671 Kråkerøy

Senterleder: Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU MINA
Mobil: +47 90727977
E-post: ojh@ostfoldforskning.no

NorEnviro styringsgruppe:

Forskningsleder Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning (leder)

Dekan Sjur Baardsen, NMBU MINA

Fredrikstad kommune: Siri Martinsen (medlem i formannskapet i Fredrikstad kommune og leder i styret for Borg Havn)

Østfold Fylkeskommune: Andreas Lervik, Leder i Næringskomiteen i Østfold.